Zoek
Sluit dit zoekvak.

Wet Kwaliteitsborging (Wkb) en brandveiligheid

Gebouwen moeten voldoen aan wet- en regelgeving. Daarom worden bouwplannen, voorafgaand aan de bouw, getoetst aan de regelgeving en wordt tijdens de bouw gecontroleerd of de eisen ook worden nageleefd. Sinds 1 januari 2024 is een deel van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking getreden.

Om de minimaal vereiste kwaliteit van bouwwerken te waarborgen zijn er kwaliteitseisen waaraan een bouwwerk moet voldoen. De eisen stonden grotendeels in het Bouwbesluit 2012, maar zijn sinds 1 januari opgenomen in het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Voor de invoering van de Wkb was het bevoegd gezag, vaak de gemeente, verantwoordelijk voor de toetsing en controle. Met de Wkb is een deel van de vergunningverlenende- en toezichthoudende taak van het bevoegd gezag verschoven naar het stelsel van private kwaliteitsborging.

De overheid wil middels de Wkb hier graag meer toezicht en controle op, opdat de bouwer zich aan de geldende kwaliteitseisen houdt en het bouwwerk na oplevering daadwerkelijk voldoet aan de geldende voorschriften. Deze wet vervangt hiermee vrijwillige regelingen zoals de BRL 5019, TIS en Woningborg. 

Wet in ontwikkeling

De Wkb is nog niet af. De wet treedt in verschillende fasen in werking. De bouwwerken zijn in de Wkb verdeeld in drie categorieën, de zogenaamde gevolgklassen (1, 2 en 3). En er wordt een onderscheid gemaakt in nieuwbouw en verbouw. De Wkb is momenteel alleen ingevoerd voor nieuwbouwactiviteiten in gevolgklasse 1. Dit zijn de eenvoudigere bouwwerken, zoals vrijstaande eengezinswoningen en rijtjeshuizen, of bedrijfshallen van maximaal twee verdiepingen.

Na evaluatie van de Wkb, die plaatsvindt na 3 jaar na invoering (Stb. 2022, 145), wordt besloten om wellicht gevolgklasse 2 en 3 ook onder private kwaliteitsborging te laten vallen.

Brandpreventiedeskundige

Integrale brandveiligheid speelt een cruciale rol in complexe bouw- en leefomgevingen. De Brandveiligheidsdeskundige, ondersteund door de Vereniging KwaliteitsBorging Nederland (VKBN), waarborgt veiligheid door risico-inschatting en advies over zelfredzaamheid en hulpdienstinzet. De VKBN-branchestandaard garandeert de deskundigheid van deze professionals via erkende opleidingen en het Erkenning van Verworven Competenties (EVC) traject. Voor verdere details, bezoek onze pagina.

Wil je meer weten?

Ben jij benieuwd wat de wet kwaliteitsborging voor het bouwen inhoudt? Of welke opleiding hier nu bij hoort? Dan verwijzen wij je graag door naar de volgende pagina. Houd deze pagina in de gaten voor alle ontwikkelingen omtrent Wkb. 

Deel deze post op:

Dit is misschien ook interessant voor je?