Zoek
Sluit dit zoekvak.

Wet Kwaliteitsborging (Wkb) en brandveiligheid

Gebouwen moeten voldoen aan wet- en regelgeving. Daarom worden bouwplannen, voorafgaand aan de bouw, getoetst aan de regelgeving en wordt tijdens de bouw gecontroleerd of de eisen ook worden nageleefd. Sinds 1 januari 2024 is een deel van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking getreden.

Om de minimaal vereiste kwaliteit van bouwwerken te waarborgen zijn er kwaliteitseisen waaraan een bouwwerk moet voldoen. De eisen stonden grotendeels in het Bouwbesluit 2012, maar zijn sinds 1 januari opgenomen in het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Voor de invoering van de Wkb was het bevoegd gezag, vaak de gemeente, verantwoordelijk voor de toetsing en controle. Met de Wkb is een deel van de vergunningverlenende- en toezichthoudende taak van het bevoegd gezag verschoven naar het stelsel van private kwaliteitsborging.

De overheid wil middels de Wkb hier graag meer toezicht en controle op, opdat de bouwer zich aan de geldende kwaliteitseisen houdt en het bouwwerk na oplevering daadwerkelijk voldoet aan de geldende voorschriften. Deze wet vervangt hiermee vrijwillige regelingen zoals de BRL 5019, TIS en Woningborg. 

Wet in ontwikkeling

De Wkb is nog niet af. De wet treedt in verschillende fasen in werking. De bouwwerken zijn in de Wkb verdeeld in drie categorieën, de zogenaamde gevolgklassen (1, 2 en 3). En er wordt een onderscheid gemaakt in nieuwbouw en verbouw. De Wkb is momenteel alleen ingevoerd voor nieuwbouwactiviteiten in gevolgklasse 1. Dit zijn de eenvoudigere bouwwerken, zoals vrijstaande eengezinswoningen en rijtjeshuizen, of bedrijfshallen van maximaal twee verdiepingen.

Na evaluatie van de Wkb, die plaatsvindt na 3 jaar na invoering (Stb. 2022, 145), wordt besloten om wellicht gevolgklasse 2 en 3 ook onder private kwaliteitsborging te laten vallen.

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, wat is het?

Zijn er plannen voor nieuwbouw van een bouwwerk dat valt in gevolgklasse 1, dan moet de initiatiefnemer van dit bouwwerk een zogenaamde ‘kwaliteitsborger’ inschakelen. Deze onafhankelijke private kwaliteitsborger controleert het ontwerp, stelt een risicoanalyse en borgingsplan op en houdt toezicht op de uitvoering. De kwaliteitsborger geeft uiteindelijk, bij een gerechtvaardigd vertrouwen dat het bouwwerk voldoet aan de geldende eisen, een verklaring af: ‘het bouwwerk voldoet aan de vereisten’.

Een kwaliteitsborger is geen persoon maar een bedrijf, de mensen die werkzaam zijn voor de kwaliteitsborgers worden functionarissen genoemd met elk hun eigen vakgebied waar brandveiligheid er één van is.

Brandveiligheidsdeskundige

In het huidige tijdsbestek – waar bouwwerken en de inrichting van de omgeving in toenemende mate complexer worden – is een integrale blik op brandveiligheid belangrijker dan ooit. De functionaris brandveiligheid (Brandveiligheidsdeskundige) kijkt naar potentiële brandveiligheidsrisico’s van de omgeving en het bouwwerk, maar ook naar mogelijkheden voor zelfredzaamheid van de aanwezige personen (zoals vluchtveiligheid) en hoe bij een eventueel incident een (veilige) inzet van de hulpdiensten mogelijk is.

Om te zorgen dat in de verdere uitwerking van de wet het (integrale) brandveiligheidsadvies van deze Brandveiligheidsdeskundigen voldoende geborgd is, is door de Vereniging KwaliteitsBorging Nederland (VKBN) een branchestandaard opgesteld. Middels deze branchestandaard kan iedere functionaris die bij een kwaliteitsborger werkzaam is of werkzaam wil zijn aantonen dat hij/zij voldoende deskundig is om de werkzaamheden op (in dit geval) het gebied van brandveiligheid uit te mogen voeren. De kern van de branchestandaard wordt gevormd door Bijlage A Deskundigheidscriteria en Bijlage B beoordelingsrichtlijnen.

Deskundigheid kan enerzijds middels een Erkenning van Verworven Competenties (EVC) traject worden aangetoond waarbij kennis en ervaring van functionarissen kan worden getoetst en vastgelegd.

Anderzijds kan deze deskundigheid mede worden verkregen door erkende opleidingen waarvoor de branchestandaard als basis geldt. 

 

Opleiding Brandveiligheidsdeskundige

Obex Opleidingen is namens BVM Groep Nederland druk bezig om de huidige brandveiligheidsopleidingen aan te passen naar de deskundigheidscriteria van de branchestandaard. Met alle belanghebbenden zullen de eind- en toetstermen worden opgesteld om zodoende een passend opleidingsaanbod te kunnen bieden voor eenieder die werkzaam is of wil zijn als Brandveiligheidsdeskundige in welke hoedanigheid dan ook.

Hierbij wordt onderscheid gemaakt in theoretische – en praktijkkennis en zijn er criteria opgesteld m.b.t. werk- en denkniveau, werkervaring en permanente bijscholing.

Daarnaast zijn er ook nieuwe kwalificatieniveaus opgesteld waaraan een Brandveiligheidsdeskundige moet voldoen om binnen een bepaalde gevolgklasse werkzaam te kunnen zijn. Voor gevolgklasse 1 is dit volledig uitgewerkt. Voor gevolgklasse 2 en 3 zal, na inwerkingtreding van de Wkb voor deze gevolgklassen, de branchestandaard worden uitgebreid en kunnen de eind- en toetstermen en opleidingen hierop worden afgestemd.

We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen!

De branchestandaard met bijbehorende bijlage A en B zijn hier te vinden.