Search
Close this search box.

Kennispublicatie: Fire Safety Engineering

Wellicht heeft u er wel eens van gehoord of over gelezen: Fire Safety Engineering. En vraagt u zich af wat dit inhoudt. In deze kennispublicatie wordt uiteengezet wat Fire Safety Engineering inhoudt, waarvoor het gebruikt kan worden, waar de grondslag is weerlegd en welke toepassingsmogelijkheden er zijn.

Fire Safety Engineering

Fire Safety Engineering (hierna FSE) betreft een risicogerichte brandveiligheidsbenaderingen en omvat technieken om een mate van gelijkwaardigheid aan te kunnen tonen om op deze wijze invulling te kunnen geven aan de doelvoorschriften uit het Besluit bouwwerken leefomgeving, wanneer niet rechtstreeks aan de aangestuurde middelvoorschriften kan worden voldaan. FSE omvat het combineren en toepassen van technische principes, deskundigenoordelen, wetenschappelijke data, risico-denken en regels om de gevolgen en het verloop van brand in te schatten of te beïnvloeden. Voor het gebruik van FSE-technieken wordt gebruikgemaakt van verschillende kenmerken en wetenschappelijke data die bij een brand horen, zoals de brandfysica, rookverspreiding, constructiegedrag, materiaalgedrag, vluchtgedrag/menselijk gedrag bij brand, brandveiligheidsinstallaties en de onderlinge afstemming van deze kenmerken om te komen tot een risicogerichte benadering. Soms kan FSE noodzakelijk zijn, maar ook kan FSE als aanvulling een meerwaarde hebben.

Waarvoor wordt FSE gebruikt

Zoals hierboven beschreven kunnen FSE-technieken gebruikt worden om op een alternatieve wijze te voldoen aan de middelvoorschriften uit het Besluit bouwwerken leefomgeving. Om een FSE-techniek toe te passen is specialistische kennis vereist van de verschillende technieken. Deze kennis is aan te leren middels het volgen van een opleiding. Maar daarnaast is het werken met de verschillende modellen een vereiste om de juiste kennis en ervaringen met de verschillende modellen op te doen en de informatie die afkomstig is uit deze modellen te interpreteren.

Er zijn meerdere voorwaarden voor het gebruik van FSE. Om te beginnen dient het doel van de FSE-techniek duidelijk te zijn; Wat dient bereikt te worden met het toepassen van de FSE-techniek? Hiernaast zijn enkele andere voorwaarden van belang;

  • Toegankelijke en geaccepteerde FSE-instrumenten, zoals de rekenmethodes, modellen en procedures;
  • De FSE-instrumenten dienen voor de beoogde toepassing gevalideerd te zijn;
  • De persoon die de FSE-instrumenten gaat toepassen dient de onderlinge relaties en relevante mechanische kenmerken te kennen en de relaties hiertussen te kunnen leggen.

bron: Hagen, R. & Witloks L. (2017). Basis voor brandveiligheid. Arnhem: Instituut Fysieke Veiligheid.

Grondslag FSE

In het Bouwbesluit 2012 was gelijkwaardigheid geregeld via artikel 1.3. In het huidige Besluit bouwwerken leefomgeving is deze regelgeving opgenomen in een hogere wetgevingslaag, namelijk de Omgevingswet (artikel 4.7). De insteek van de artikelen verschilt erg qua tekst, maar de doelstelling is hetzelfde. Een gelijkwaardigheidsbepaling om op een alternatieve wijze te voldoen aan de doelvoorschriften uit het Bbl.  

In het Besluit bouwwerken leefomgeving zijn al meerdere vereisten opgenomen, in plaats dat hiervoor eerder, voor januari 2024, een beroep op gelijkwaardigheid aangevraagd diende te worden. Een voorbeeld hiervan is; automatische blusgasinstallaties (zoals bijvoorbeeld sprinklerinstallaties) in overige gebruiksfuncties voor het stallen van motorvoertuigen (ondergrondse parkeergarages) als boven deze gebruiksfunctie een woonfunctie, bijeenkomstfunctie voor kinderen jonger dan 4 jaar, celfunctie, logiesfunctie of gezondheidszorgfunctie met bedgebied is.  Nog een ander voorbeeld is; grote brandcompartimenten op basis van risicobenadering zoals beschreven in de NEN 6079. Het uitgangspunt is de bepaling van faalkansen van toegepaste beheersmaatregelen, zie onderstaande afbeelding.

Toepassingsmogelijkheden

Er zijn verschillende technieken waarmee FSE uitgevoerd kan worden. Enkele voorbeelden hiervan zijn; zonemodellen, EEM-modellen, CFD-modellen en ontruimingsmodellen. Welke techniek gebruikt dient te worden om een gelijkwaardige oplossing te bieden, hangt af aan welke doelvoorschriften op alternatieve wijze behaald dienen te worden. Middels een zonemodel kan bijvoorbeeld aangetoond worden hoelang het duurt voordat een vluchtroute vol met rook staat, en zodoende kan aangetoond worden hoelang een vluchtroute te gebruiken is voor het veilig vluchten.

 

Brafon en FSE

Brafon biedt ondersteuning bij het formuleren van gelijkwaardigheidsvoorstellen op basis van FSE-technieken. Ook kunnen wij u bijstaan in het evalueren van FSE-technieken die in een vergunningstraject zijn opgenomen, om de implicaties helder te communiceren.

Indien u basiskennis over brandveiligheid wilt verwerven, overweeg dan de opleidingen aangeboden door Obex. Obex richt zich op het verstrekken van hoogwaardige opleidingen en trainingen op het gebied van brandveiligheid en BHV. Wij streven ernaar om professionals op te leiden en te voorzien van de benodigde kennis en vaardigheden om effectief om te gaan met uitdagingen.

Deze kennispublicatie is opgesteld door Tyrza Plomp.

Deel deze post op:

Dit is misschien ook interessant voor je?