Zoek
Sluit dit zoekvak.

Kennispublicatie: Toezicht en handhaving gebruiksmeldingen op basis van de Omgevingswet

Het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) verplicht in bepaalde gevallen een gebruiksmelding (melding brandveilig gebruik) voordat een gebouw in gebruik genomen mag worden. Deze gebruiksmeldingsplicht hangt af van de gebruiksfunctie  van het gebouw of van het aantal personen dat daarin tegelijk zal verblijven. 

Na 1 januari a.s. is een gebruiksmelding verplicht bij een woonfunctie voor kamergewijze verhuur (reeds vereist vanuit het Bouwbesluit) en een woonfunctie voor zorg. Voor een niet-woonfunctie is een gebruiksmelding alleen verplicht als het totaal aantal personen in het bouwwerk groter is dan het aantal personen genoemd in tabel 6.6 (aangestuurd vanuit artikel 6.7 BBL). Opgemerkt moet worden dat een gemeente in het omgevingsplan afwijkende aantallen kan aanhouden voor een aantal gebruiksfuncties (artikel 6.10 BBL).  

Belangrijk te benoemen is dat deze verplichting geldt voor permanente situaties, maar ook voor incidenteel gebruik. 

Omgevingsvergunning activiteit brandveilig gebruik 

De omgevingsvergunning activiteit brandveilig gebruik komt vanaf 1 januari komt te vervallen. Na 1 januari is het gebruik of meldingsplichtig of niet! 

Zie voor een volledige uiteenzetting van de huidige en komende regelgeving omtrent gebruiksmeldingen:  

Kennispublicatie: Gebruiksmeldingen & omgevingsvergunning brandveilig gebruik – nieuws – brafon

Kan een gemeente als bevoegd gezag handhaven tegen het niet indienen van een melding of het indienen van een onvolledige melding? 

Ja, tegen het niet indienen van een gebruiksmelding of het indienen van een onvolledige gebruiksmelding kan handhavend worden opgetreden. Vanuit juridisch oogpunt wordt een onvolledige melding niet als melding beschouwd.  

Het doen van een (volledige) melding is een wettelijke verplichting. Het niet indienen of onvolledig indienen van een gebruiksmelding betreft hiermee een overtreding.  

Op de gemeente rust als bevoegd gezag een zogenaamde ‘beginselplicht tot handhaving’. In geval van een overtreding zoals het niet indienen van een melding of het doen van een onvolledige melding is de gemeente in de regel verplicht om hiertegen op te treden, vanwege het algemene belang dat met handhaving is gediend.  

Artikel 5:4 Awb regelt dat een gemeente in deze, bij een overtreding, de bevoegdheid heeft om bestuursrechtelijke sancties op te leggen. De beginselplicht tot handhaving zal in de Omgevingswet terugkomen in artikel 18 lid 1. De sancties uit de Awb blijven ongewijzigd. 

Wordt een afgegeven omgevingsvergunning activiteit brandveilig gebruik (“gebruiksvergunning”) automatisch omgezet naar een gebruiksmelding, indien het gebruik na 1 januari a.s. gebruiksmeldingsplichtig is?  

Het overgangsrecht omtrent omgevingsvergunningen brandveilig gebruik en gebruiksmeldingen is geregeld is artikel 8.3 van het BBL.  

Een omgevingsvergunning activiteit brandveilig gebruik wordt automatisch omgezet naar een gebruiksmelding bij invoering van de Omgevingswet. Dit is geregeld in artikel 8.1.1 lid 4 Invoeringsbesluit Omgevingswet. In de toelichting daarbij blijkt dat de aanvraag van de vergunning die in het verleden gedaan is gezien moet worden als de melding als bedoeld vanuit het BBL. 

In het overgangsrecht is ook geregeld dat meldingen gedaan voor inwerkingtreding van de Omgevingswet blijven bestaan als meldingen onder de Omgevingswet.

Op 1 januari zullen niet alle gebruiksmeldingen ingediend zijn. Kan de gemeente als bevoegd gezag hierop direct handhaven bij de woonfuncties voor zorg, gezien deze op dit moment nog niet alle gebruiksmeldingsplichtig zijn? Of is hierop een bepaalde overgangstermijn van toepassing? 

Na 1 januari moet iedere ‘woonfunctie voor zorg’ zijn gemeld. De gemeente kan als bevoegd gezag hierop direct handhaven.  

Echter zullen gemeenten daarbij altijd proportionaliteit in acht moeten nemen en een eigenaar/gebruiker een redelijke tijd moeten geven die meldingen te doen (artikel 3:4 lid 2 Awb). Direct een sanctie opleggen is daarbij niet aan de orde. 

Wilt u meer advies over deze casus?

BVM Groep Nederland kan u adviseren en ondersteunen bij al uw vragen. Dankzij onze kennis kunnen wij u altijd helpen aan een moderne oplossing waarbij de veiligheid van uw vastgoed gerealiseerd en geborgd wordt. Neem hier contact op met BVM Groep Nederland.

Disclaimer:
Dit artikel is geschreven ten tijden van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel moet nog aangepast worden aan het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving 

Deel deze post op:

Dit is misschien ook interessant voor je?