Search
Close this search box.

Kennispublicatie: Fire Safety Engineering

Wellicht heeft u er wel eens van gehoord of over gelezen: Fire Safety Engineering. En vraagt u zich af wat dit inhoudt. In deze kennispublicatie wordt uiteengezet wat Fire Safety Engineering inhoudt, waarvoor het gebruikt kan worden, waar de grondslag is weerlegd en welke toepassingsmogelijkheden er zijn. Fire Safety Engineering Fire Safety Engineering (hierna FSE) […]

Kennispublicatie – Maatgevend scenario in het ontruimingsplan

Vanuit het Besluit bouwwerken leefomgeving (hierna: Bbl) is het voor de gebruiksfuncties met een krachtens de wet voorgeschreven brandmeldinstallatie vereist om een ontruimingsplan te hebben. Op basis van het Bbl is het vereist dat zo’n ontruimingsplan de gebruikers van het gebouw voldoende inzicht geeft in de kenmerken van het bouwwerk en de aanwezige brandbeveiligingsinstallaties, waardoor […]

Kennispublicatie – Mate van zorg Besluit bouwwerken leefomgeving en de zorg

Vanuit de vigerende bouwregelgeving wordt er voor een ‘woonfunctie voor zorg’ onderscheid gemaakt tussen een drietal maten van zorgverlening, te weten: zorg op afspraak, zorg op afroep en 24 uurszorg. Uit de praktijk blijkt dat de in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) aangehouden terminologie omtrent de mate van zorgverlening in de zorgwereld, regelmatig afwijkend worden […]

Wijzigingsvoorstel voor Artikel 2.21a Bbl – Onze Visie

Recent hebben wij, BVM Groep Nederland, gereageerd op het voorgestelde wijzigingsvoorstel betreffende artikel 2.21a van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), wat gaat over de ingebruikname van bouwwerken. In de huidige regelgeving moet de kwaliteitsborger (bij nieuwbouw van een bouwwerk, behorende tot gevolgklasse 1) voorafgaand aan ingebruikname van een bouwwerk een verklaring afgeven dat het bouwwerk voldoet […]

Kennispublicatie: Invoering van de Wkb

Sinds 1 januari 2024 zijn de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) van kracht. Met de invoering van deze wetten is de toetsing van het bouwtechnische deel van de omgevingsvergunning activiteit bouwen door het bevoegd gezag voor een aantal bouwwerken komen te vervallen. Met deze kennispublicatie geven wij u een inzicht in […]

Kennispublicatie: Inspectiecertificering kan leiden tot schijnveiligheid

Let op! Het op papier voldoen aan de regelgeving, betekent nog niet dat een gebouw ook daadwerkelijk veilig is. Brafon Brandveiligheidsmanagement licht graag samen met zusterorganisatie Obex een en ander toe in onderstaande kennispublicatie, om u te waarschuwen voor onveilige situaties. Vanuit het huidige publiekrecht is het in bepaalde situaties vereist om een inspectiecertificaat te laten […]

Wet Kwaliteitsborging (Wkb) en brandveiligheid

Gebouwen moeten voldoen aan wet- en regelgeving. Daarom worden bouwplannen, voorafgaand aan de bouw, getoetst aan de regelgeving en wordt tijdens de bouw gecontroleerd of de eisen ook worden nageleefd. Sinds 1 januari 2024 is een deel van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking getreden. Om de minimaal vereiste kwaliteit van bouwwerken […]

Brafon haalt ISO 9001 certificering!

Brafon advies & implementatie, onderdeel van BVM Groep Nederland, kondigt met trots aan dat het de ISO 9001 certificering heeft behaald. Deze certificering bekrachtigt de merkwaarde en toewijding aan het leveren van de hoogste kwaliteitsstandaarden in dienstverlening en onderstreept de inzet voor continue verbetering en klanttevredenheid. De ISO 9001 certificering is een internationaal erkende norm […]