Search
Close this search box.

Vuurbelasting

De hoeveelheid warmte die vrijkomt per eenheid vloeroppervlakte bij volledige verbranding van alle in een ruimte aanwezige brandbare materialen, met inbegrip van de materialen in de constructieonderdelen die zich binnen die ruimte bevinden dan wel die ruimte begrenzen.

De vuurbelasting kan worden opgesplitst in twee gedeelten: een permanente en een variabele vuurbelasting. 

De permanente vuurbelasting van een ruimte is de bijdrage aan de vuurbelasting van de brandbare materialen in de constructieonderdelen die zich binnen de ruimte bevinden dan wel de ruimte begrenzen. Hierbij worden constructieonderdelen die niet tot de bouwconstructie behoren en die tot de afbouw moeten worden gerekend buiten beschouwing gelaten.

De Variabele Vuurbelasting is de som van de bijdragen van de materialen die deel uitmaken van de inventaris en de opslag. Hieronder worden alle brandbare goederen verstaan die in een ruimte aanwezig kunnen zijn.

Disclaimer:
Dit artikel is geschreven ten tijden van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel moet nog aangepast worden aan het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving 

Heb je nog VRAGEN?

ADRES

OPENINGSTIJDEN

Search
Close this search box.