Search
Close this search box.

Proefbrand

Een proefbrand dient uitgevoerd te worden om de goede werking van de automatische melders vast te stellen. De keuze voor een proefbrand is afhankelijk van de prestatie-eis brandgrootte. De proefbrand zal worden uitgevoerd na toestemming van de gebruiker van het gebouw. Vervolgens moet men uitgaan van een normale bedrijfssituatie, echter onder de meest ongunstige omstandigheden. Deuren, ramen, ventilatieluiken en dergelijke van de betreffende ruimte, moeten gesloten blijven. Een en ander is ook omschreven in paragraaf 7 van bijlage B van de NEN 2535.
 

Wanneer een proefbrand

In geval van de volgende situaties dient er een proefbrand te worden gehouden:

 • Als een ruimte afwijkt van de omschrijving van een standaard ruimte
 • Als men afwijkt van de projecteringsrichtlijnen zoals die in de NEN 2535 hoofdstuk 10 zijn omschreven
 • In een situatie waarin de projecteringsrichtlijnen van hoofdstuk 10 niet voorzien
 • Er worden bijzondere detectietechnieken toegepast waarvoor in de NEN 2535 geen projectievoorschriften zijn opgenomen
 • Er wordt brandgrootte 1 of 2 geëist en er zijn geen rookmelders opgenomen
 • Er wordt brandgrootte 7 geëist en er worden geen thermische melders of vlammenmelders opgenomen
 • Als de bevoegde autoriteit of eisende partij een proefbrand eist.
   

Waarmee moet worden rekening gehouden bij een proefbrand

Als men een proefbrand gaat houden dient men met verschillende zaken rekening te houden. Wanneer de brandweer een brandmeldinstallatie eist en er een proefbrand moet worden uitgevoerd om aan te tonen dat een bepaalde oplossing werkt, dan moet daarbij een vertegenwoordiger van de brandweer aanwezig zijn. Hij is namelijk de getuige die een gelijkwaardige oplossing mag goedkeuren. Wordt er niemand uitgenodigd of is men verhinderd, dan heeft het geen zin de proefbrand uit te voeren (tenzij anders is afgesproken). Ook dient niet vergeten te worden een goede registratie tijdens de proefbrand bij te houden, zodat men dit later in een rapportage kan vastleggen. Wanneer een proefbrand mislukt, dient de projecteringsdeskundige contact op te nemen met de opdrachtgever om mogelijke vervolgstappen te bespreken. Er zal bekeken worden waar het manco zich bevindt; in de projectering, de melderkeuze of een combinatie hiervan. Als men op voorhand een proefbrand houdt, kan men nog werken aan een aanpassing van de oplossing en eventueel nog meer proeven houden. In ieder geval moeten de volgende stappen ondernomen worden:

 • Beoordelen van de omstandigheden, toegepaste techniek en projectering 
  Het kan zijn dat de apparatuur beter afgesteld moet worden. Mogelijk is de projectering niet correct of zijn de omstandigheden in de ruimte afwijkend van de op-of aanname die men deed, waarop de projectering is gebaseerd (luchtsnelheden, vochtigheid en temperatuur).
 • Het houden van een proefbrand op een andere plaats 
  Normaal gesproken worden proefbranden gehouden op een plaats die het meest ongunstig is in de ruimte. Nu kan het zijn dat de plaatselijke omstandigheden zo ongunstig zijn, dat zij een te grote invloed hebben op het resultaat van de proef. Wellicht kan in overleg met de bevoegde autoriteit gekeken worden naar een meer realistische plaats. 
 • Het houden van een proefbrand met aangepaste brandgrootte
  In overleg met de bevoegde autoriteit kan besloten worden een andere brandgrootte toe te passen (naar aanleiding van luchtsnelheid, temperatuur in de ruimte of de hoogte van de ruimte).
   

Rapport bij een proefbrand

Proefbranden die gehouden worden om aan te tonen dat een bepaalde oplossing werkt, moeten worden geregistreerd en behoren bij het Rapport van Oplevering gevoegd te worden. In de NEN 2535 is als bijlage I een ‘Model rapport proefbrand’ opgenomen. Het is aan te raden om dit model bij het houden van een proefbrand te gebruiken Een goede voorbereiding voor het houden van een proefbrand is hierbij van groot belang. 

In deze voorbereiding kan men opnemen:

 • Het organiseren en reserveren van de benodigde apparatuur en materialen voor het uitvoeren van de proef
 • Op voorhand de benodigde registratiedocumenten klaarmaken
 • Het uitnodigen van de personen die direct betrokken of noodzakelijk zijn bij de proefbrand.

Disclaimer:
Dit artikel is geschreven ten tijden van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel moet nog aangepast worden aan het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving 

Heb je nog VRAGEN?

ADRES

OPENINGSTIJDEN

Search
Close this search box.