Search
Close this search box.

Gebruiksfunctie

De technische eisen die het Bouwbesluit stelt aan bouwwerken, zijn afhankelijk van het gebruik van het bouwwerk. Het Bouwbesluit heeft dit onderverdeeld in gebruiksfuncties van een gebouw. De definitie luidt:

Gedeelten van een of meer bouwwerken die dezelfde gebruiksbestemming hebben en die tezamen een gebruikseenheid vormen.

Het Bouwbesluit kent 12 (hoofd)gebruiksfuncties:
Woonfunctie
Bijeenkomstfunctie
Celfunctie
Gezondheidszorgfunctie
Industriefunctie
Kantoorfunctie
Logiesfunctie
Onderwijsfunctie
Sportfunctie
Winkelfunctie
Overige gebruiksfunctie
Bouwwerk, geen gebouw zijnde
 

Veel voorschriften in het Bouwbesluit 2012 zijn gerelateerd aan een gebruiksfunctie, gebruiksgebied of een verblijfsgebied. Aanvullend wordt in het Bouwbesluit onderscheid gemaakt in gebruiksfuncties:


Minimaal aan te houden personen

Voor veel gebruiksfuncties is een ’ten minste aan te houden aantal personen per m2 verblijfsgebied‘. Deze ondergrens voorkomt kwaliteits- en handhavingsproblemen in de gebruiksfase. De aantallen staan weergegeven in tabel 1.2 van het Bouwbesluit. Alle voorzieningen en te treffen maatregelen dienen te worden gebaseerd op dit minimale aantal personen.

GEBRUIKSFUNCTIETEN MINSTE AAN TE HOUDEN PERSONEN PER MVERBLIJFSGEBIED
  
1. Woonfunctien.v.t
2. Bijeenkomstfunctie
     a) voor het aanscouwen van sport

0,3
     b) andere gebruiksfuncties0,125
3. Celfunctie
     a) voor bezoekers
     b) andere celfunctie

0,125
0,05
4. Gezondheidszorgfunctie
     a) met bedgebied
     b) andere gezondheidszorgfunctie

0,125
0,05
5. Industriefunctien.v.t
6. Kantoorfunctie0,05
7. Logiesfunctie0,05
8. Onderwijsfunctie0,125
9. Sportfunctie n.v.t.n.v.t.
10. Winkelfunctien.v.t.
11. Overige gebruiksfunctien.v.t.
12. Bouwwerk geen gebouw zijnden.v.t.

Maximaal aan te houden personen

Het is de indiener van een vergunningsaanvraag (voor het bouwen of voor brandveilig gebruik) of van een gebruiksmelding die bepaalt voor hoeveel personen een gebouw of een gedeelte daarvan is bestemd. Hij moet die bezetting aangeven bij de vergunningsaanvraag respectievelijk de gebruiksmelding.

Consequenties

Hoe meer personen in een gebouw aanwezig zijn, des te zwaarder de voorschriften. Voor het bepalen van het aantal personen moet worden uitgegaan van het aantal personen dat normaliter in het gebouw aanwezig is. Het aantal moet overeenkomen met het reëel gebruik van het gebouw. Er behoeft niet te worden uitgegaan van bijzondere situaties die niet frequent voorkomen, zoals een open dag in een kantorencentrum. In dat geval zouden alle gebruiksfuncties altijd aan de zwaarste eisen moeten voldoen. Voor die dag zelf kunnen echter wel extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn. 

Nieuwbouw en bestaande bouw

De persoonsbenadering geldt voor zowel nieuwbouw als voor bestaande bouw. Het aantal personen dat bij bestaande bouw is toegestaan, is in een aantal gevallen hoger. Zo mag op een deur die tegen de vluchtrichting indraait bij een groot aantal gebruiksfuncties maximaal 37 personen op deze deur worden aangewezen op basis van het niveau nieuwbouw, vanuit het niveau bestaande bouw geldt een grenswaarde van 60 personen.

Disclaimer:
Dit artikel is geschreven ten tijden van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel moet nog aangepast worden aan het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving 

Heb je nog VRAGEN?

ADRES

OPENINGSTIJDEN

Search
Close this search box.