Search
Close this search box.

Bluswaterwinplaats

Wat betreft de situering van de bluswaterwinplaatsen, kunnen moeilijk algemeen geldende regels worden gegeven. De situering is namelijk van vele factoren afhankelijk, bijvoorbeeld blustactiek, gebruikte toegang en de plaats van de brand. Wel geldt dat voor het eerst aankomende blusvoertuig, ongeacht het risicogebied, een bluswaterwinplaats aanwezig moet zijn op een afstand van maximaal 40 meter van de ingang van het object.

Wanneer een object meerdere ingangen heeft, die het eerste blusvoertuig naar keuze kan gebruiken, dan geldt deze eis voor elke ingang. De plaats van alle andere beschikbare waterwinplaatsen (voor de volgende blusvoertuigen), is afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden en de inzichten van de brandweer. Wanneer in een object droge blusleidingen aanwezig zijn, moet binnen een afstand van 35 meter van elke voedingsaansluiting van deze droge blusleidingen, een brandkraan op de waterleiding aanwezig zijn. 
 

Wat betreft de plaats en bereikbaarheid van bluswaterwinplaatsen kunnen de volgende aandachtspunten worden gegeven:
 

  • Brandkranen moeten tot op een afstand van maximaal 15 meter door blusvoertuigen kunnen worden benaderd.
  • Als bij wegen met fysiek gescheiden rijbanen brandkranen aanwezig zijn, moeten deze per weghelft op de vereiste afstanden tot de objecten zijn gesitueerd.
  • Brandkranen, brandputten en geboorde putten mogen zich niet bevinden op plaatsen waar geparkeerd kan worden. Daarnaast moeten brandkranen die in trottoirs zijn gelegen, zich op ten minste 35 cm van de trottoirband bevinden indien ‘langsparkeren’ wordt toegestaan. Bij ‘dwars parkeren’ moet de afstand ten minste 75 cm zijn.
  • De horizontale afstand tussen de opstelplaats van het blusvoertuig en de bluswaterwinplaats (niet zijnde een brandkraan), mag niet meer dan 5 meter bedragen. De totale afstand tussen de opstelplaats van het blusvoertuig en zo’n bluswaterwinplaats mag niet meer dan 8 meter bedragen. 
  • Het onmiddellijk gebruik van bluswaterwinplaatsen mag niet worden belemmerd door voorwerpen of begroeiing.
  • Bluswaterwinplaatsen die bijvoorbeeld door sneeuw niet zichtbaar kunnen zijn,worden gemarkeerd met markeerplaten. 
  • Het Bouwbesluit artikel 6.30 lid 4, geeft aan, dat de bluswatervoorzieningen onbeperkt toegankelijk moeten zijn.


Bij de nieuwbouw van een wijk of een gebied, zal al in een vroeg stadium moeten worden nagedacht over de locatie van brandkranen. Niet altijd is duidelijk elke bebouwing op bepaalde percelen komt of waar de bebouwing precies wordt geplaatst. Om toch te voldoen aan de richtlijnen voor de brandkranen, moet in dit gebied rekening worden gehouden met de plaatsing van brandkranen op maximaal 80 meter afstand van elkaar. Op wegen met fysiek gescheiden rijbanen, gelden deze richtlijnen voor elke weghelft. 

NB Door Brandweer Nederland is een publicatie ‘Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid’ uitgegeven. Deze is te downloaden op www.brandweernederland.nl.

Disclaimer:
Dit artikel is geschreven ten tijden van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel moet nog aangepast worden aan het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving 

Heb je nog VRAGEN?

ADRES

OPENINGSTIJDEN

Search
Close this search box.