Search
Close this search box.

Brandveiligheidsconcepten

In Nederland wordt het niveau van de brandveiligheid in verschillende wet- en regelgeving geregeld. Naast de hierop gebaseerde eisen worden ook andere eisen gesteld. Bijvoorbeeld de voorwaarden van brandassuradeur of brandveiligheidseisen die een gebruiker van een gebouw zelf stelt. De kans bestaat dat door al deze wetten, regelingen en eisen het gewenste veiligheidsniveau niet wordt gerealiseerd, omdat er geen of onvoldoende afstemming heeft plaatsgevonden. Om al deze eisen goed op elkaar af te stemmen en inzichtelijk te maken heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de brandbeveiligingsconcepten opgesteld. Deze geven inzicht in de samenhang van de brandveiligheidsmaatregelen en voorzieningen.

In een brandbeveiligingsconcept worden maatregelen beschreven die zijn gericht op het voorkomen van slachtoffers en het beheersbaar houden van een eenmaal ontstane brand, waardoor schade aan het gebouw en het milieu wordt beperkt. De brandbeveiligingsconcepten bieden een kader voor de regelgeving, het is zelf geen regelgeving. Deze brandveiligheidsconcepten zijn herschreven in de publicatie ´Basis voor brandveiligheid´.
 

Soorten brandveiligheidsconcepten
Voor de volgende typen gebouwen bestaan er brandbeveiligingsconcepten:
– cellen en celgebouwen
– gezondheidszorggebouwen
– woningen en woongebouwen
– gebouwen met een publieksfunctie, zoals bijeenkomst-, horeca-, sport-, stations- en winkelgebouwen
– industriegebouwen
– logiesgebouwen en woongebouwen met een bijzondere bestemming
– kantoorgebouwen en onderwijsgebouwen.

Naast de brandbeveiligingsconcepten per gebouwsoort, bestaat tevens een brandbeveiligingsconcept ’beheersbaarheid van brand’. Dit is bedoeld voor het bepalen van de grootte van brandcompartimenten. De oorspronkelijke uitgave van de meeste brandbeveiligingsconcepten is rond 1995 geweest. Hierdoor zijn niet alle genoemde maatregelen passend bij de huidige regelgeving. Momenteel wordt een aantal van deze concepten aangepast aan de huidige inzichten. Het brandbeveiligingsconcept ‘beheersbaarheid van brand’ is vervangen door de berekeningsmethodiek NEN 6060.
 

Grondslag brandbeveiligingsconcepten
Ten grondslag aan een brandbeveiligingsconcept van een bepaald type gebouw ligt een uitgebreide risicoanalyse, gericht op dat specifieke gebouwtype. Deze risicoanalyse is gebaseerd op diverse vragen, zoals: 

  • Kunnen er slachtoffers vallen?
  • Welke schade kan er worden opgelopen?
  • Is de beveiliging afdoende?
  • Wat laten de statistieken zien?


Omdat elk gebouwtype beschikt over andere risico’s en dus andere antwoorden op deze vragen geven, zijn verschillende brandbeveiligingsconcepten ontstaan. Daarnaast zijn de brandbeveiligingsconcepten opgesteld aan de hand van een tweetal doelstellingen:
1. Het voorkomen van doden en gewonden.
2. Het voorkomen van grote materiële schade en milieuschade in de omgeving.

Met de antwoorden op deze vragen en aan de hand van deze doelstellingen wordt per type gebouw een pakket brandbeveiligingsmaatregelen en -voorzieningen in hoofdlijnen samengesteld.

Disclaimer:
Dit artikel is geschreven ten tijden van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel moet nog aangepast worden aan het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving 

Heb je nog VRAGEN?

ADRES

OPENINGSTIJDEN

Search
Close this search box.